Privacy

Op de verwerking van persoonsgegevens is het privacyreglement van GGD Zaanstreek-Waterland van toepassing. Hierin is opgenomen hoe er in de verschillende situaties met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

In het kader van dit onderzoek heeft GGD Zaanstreek-Waterland Research 2Evolve opdracht gegeven persoonsgegevens te verwerken. GGD Zaanstreek-Waterland en Research 2Evolve hebben hiertoe een verwerkersovereenkomst gesloten.

Op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van dit onderzoek is tevens het navolgende voor u van belang.

Waarborging van vertrouwelijke gegevens

 

Op het moment dat u zich inschrijft stellen wij u een aantal vragen over uw persoonlijke situatie, uw demografische gegevens als geslacht, geboortejaar, postcodecijfers, burgerlijke staat, opleiding, leeftijd kinderen en huishoudgrootte. Deze persoonsgegevens zijn voor het doen van onderzoek erg belangrijk. Het maakt het mogelijk om de resultaten van onderzoeken zinvol te beoordelen.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend ten behoeve van het onderzoek. Wij proberen u niets te verkopen noch iets te promoten. Wij verzekeren u dat wij u niet misleiden omtrent het doel en het gebruik van de resultaten van onderzoeken waaraan u deelneemt.

​De antwoorden die u ons verstrekt behandelen we vertrouwelijk. Alleen onderzoekers van GGD Zaanstreek-Waterland hebben toegang tot anonieme data van het panel. We gebruiken de gegevens alleen voor statistische doelen. Geen enkele andere instelling kan toegang eisen tot de gegevens. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen. Research 2Evolve beheert het panel. De gegevens van panelleden worden niet ter beschikking gesteld aan derden.

Research 2Evolve gebruikt uw e-mail adres alleen om u uit te nodigen voor onderzoeken van het inwonerspanel en om de onderzoeksresultaten met u te delen. Het e-mailadres en de andere gegevens die bij het inwonerspanel zijn, gebruiken we nooit voor andere doelen. We verkopen, geven, verhuren en wisselen deze gegevens nooit uit met derde partijen.

Alle persoonlijke gegevens van panelleden worden aan het einde van elk onderzoek losgekoppeld van de vragenlijst. GGD Zaanstreek-Waterland ontvangt alleen informatie in de vorm van geanonimiseerde bestanden. Dit betekent dat Research 2Evolve ervoor zorgt dat het niet mogelijk is op basis van uw antwoorden uw identiteit te herleiden

Vrijwillige deelname

 

Het meewerken aan een onderzoek gebeurt op volkomen vrijwillige basis en het is voor de respondent dan ook op elk moment mogelijk zijn of haar medewerking te stoppen. U heeft het recht om op elk moment in een onderzoek of daarna ons te vragen de vastgelegde gegevens geheel of gedeeltelijk te verwijderen. Zover mogelijk en praktisch uitvoerbaar voeren wij zo'n verzoek voor u uit. U kunt uw verzoek doen door het invullen van het contactformulier op de website of door een mail te sturen aan Epidemiologie via epi@ggdzw.nl. Afmelden voor het panel gebeurt op dezelfde wijze of via de afmeldlink in de mail.

Zorgvuldigheid van gegevensuitwisseling

Naast hoge ethische normen hanteren wij ook geavanceerde technische standaards (SSL-encryptie) die de veiligheid en privacy van gegevensuitwisseling garanderen. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot gegevens en enkel voor analyse en kwaliteitscontrole.

​Persoonlijke gegevens van onze respondenten behandelen we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Research 2Evolve gebruikt uw gegevens enkel voor onderzoeksdoeleinden van GGD Zaanstreek-Waterland. Research 2Evolve ontkoppelt uw antwoorden van uw identiteit. 

Onderzoek conform gedragscode marktonderzoek

Research 2Evolve te Hilversum is lid van de MOA (MarktOnderzoekAssociatie) en Esomar. Het bureau houdt zich aan de gedragscode voor marktonderzoek. Deze gedragscode regelt verschillende ethische en zakelijke basisprincipes: rechten van de respondent, waarborg van anonimiteit van de respondent, beroepsmatige verantwoordelijkheid van de onderzoeker, wederzijdse rechten en verantwoordelijkheden van onderzoekers en opdrachtgevers van het inwonerspanel en voert onderzoek altijd objectief en volgens algemeen aanvaarde en wetenschappelijke geverifieerde principes uit. Wij houden ons daarbij aan nationale en internationaal geldende wetgeving die van toepassing is in de landen die betrokken zijn in een gegeven onderzoeksproject. Het panel van GGD Zaanstreek-Waterland is voorzien van veiligheidsmaatregelen om verlies, misbruik en wijziging van door ons beheerde informatie te beschermen. Slechts een beperkt aantal medewerkers heeft toegang tot de informatie die u ons verstrekt. Zij hebben alleen toegang voor het uitvoeren van data-analyse en kwaliteitscontrole.

Beperkt gebruik van internet cookies

De door Research 2Evolve gebruikte 'internet cookies' slaan geen persoonlijke gegevens op en gebruiken we om de online vragenlijsten snel en gemakkelijk te laten verlopen. Research 2Evolve maakt alleen gebruik van zogenaamde 'sessie cookies', een bestand dat uitsluitend dient ter ondersteuning van het invullen van de vragenlijst. 

Research 2Evolve maakt in zeer beperkte mate gebruik van cookies en andere soortgelijke hulpmiddelen voor kwaliteitscontrole, validatie en het voorkomen van dubbele ondervraging. Research 2Evolve doet geen andere onzichtbare verwerking van data van uw computer.